Click to listen highlighted text! GSpeech
A- A A+
         
  Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл      
  Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига      
  1 2 3 4      
  Актив            
  I. Узоқ муддатли активлар            
  Асосий воситалар:            
  Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 2957611 3091963      
  Эскириш суммаси (0200) 011 2133807 2217992      
  қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 823804 873971      
  Номоддий активлар:            
  Бошланғич қиймати (0400) 020          
  Амортизация суммаси (0500) 021          
  қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 0,00 0,00      
  Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 65057136 65057136      
  Қимматли қоғозлар (0610) 040 53555007 53555007      
  Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050 11501479 11501479      
  қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060 650 650      
  Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070          
  Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080          
  Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090          
  Капитал қўйилмалар (0800) 100          
  Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110 98121259 96846530      
  Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120 114819874 137062869      
  I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 278822073 299840506      
  II. Жорий активлар            
  Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 24856 51593      
  Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 24856 51593      
  Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160          
  Тайёр маҳсулот (2800) 170          
  Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180          
  Келгуси давр харажатлари (3100) 190 6774 3243      
  Кечиктирилган харажатлар (3200) 200 766501 1047737      
  Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 23460841 37605637      
  шундан: муддати ўтган* 211          
  Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 218 218      
  Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230          
  Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240 22826626 36954724      
  Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 8233 16687      
  Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 289770 139972      
  Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 15653 15646      
  Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280   2786      
  Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290          
  Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300          
  Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 320341 475604      
  Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 2850517 3559585      
  Кассадаги пул маблағлари (5000) 330          
  Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 2097553 2859221      
  Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 91656 115581      
  Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 661308 584783      
  қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370          
  Бошқа жорий активлар (5900) 380          
  II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 27109489 42267795      
  Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 305931562 342108301      
  Пассив            
  I. Ўз маблағлари манбалари            
  Устав капитали (8300) 410 68979527 68979527      
  Қўшилган капитал (8400) 420          
  Резерв капитали (8500) 430 116078 116078      
  Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440          
  Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 138496 138496      
  Мақсадли тушумлар (8800) 460          
  Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470          
  I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 69234101 69234101      
  II. Мажбуриятлар            
  Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 202367592 221507602      
  шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00      
  Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500          
  Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510          
  Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520          
  Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530          
  Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540          
  Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550          
  Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560          
  Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570 202367592 221507602      
  Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580          
  Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590          
  Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 34329869 51366598      
  шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 34329869 51366598      
  шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602          
  Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 8195158 9894061      
  Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620          
  Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 25690921 40772942      
  Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640          
  Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650          
  Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660          
  Олинган бўнаклар (6300) 670          
  Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 56571 52984      
  Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 55882 52814      
  Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 19391 11570      
  Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710          
  Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 98769 99907      
  Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730          
  Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740          
  Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750          
  Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 213177 482320      
  II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 236697461 272874200      
  Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 305931562 342108301      
               
               
  МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл  
  Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида  
  Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
 
  1 2 3 4 5 6  
  Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010   x   x  
  Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x   x    
  Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 1793394 x 2258354.2  
  Сотиш харажатлари  050 x   x    
  Маъмурий харажатлар 060 x 766040 x 1049905.3  
  Бошқа операцион харажатлар  070 x 1027354 x 1208448.9  
  Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x   x    
  Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 1739457 x 2416493.7 x  
  Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 0 53937 158139.5 0  
  Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 66137 x 32501 x  
  Дивидендлар шаклидаги даромадлар  120 5094 x 5977.7 x  
  Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 185 x 172.5 x  
  Молиявий ижарадан даромадлар 140   x 26350.8 x  
  Валюта курси фарқидан даромадлар 150 60858 x   x  
  Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160   x   x  
  Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 152765.1  
  Фоизлар шаклидаги харажатлар 180          
  Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x   x 152765.1  
  Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x   x    
  Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x   x    
  Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 12200 0 37875.4 0  
  Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230          
  Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 12200 0 37875.4 0  
  Фойда солиғи 250 x 12200 x 37875.4  
  Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x   x    
  Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 0 0 0 0  
Agar matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, Ctrl+Enter tugmalarini bosing va bizni xabardor qiling
Avtobus buyurtmasi
1062 Ishonch telefoni
mg.uz
my.gov.uz
tshtx.uz 

Foydali resurslar

edportal  fondbozori
gov.uz my.gov.uz
lex.uz cert.uz dc.uz
gis.uz strategy.gov.uz Ctrl+Enter

Aloqa uchun muloqotlar

Umumiy bo'lim
Tel.: (+998 71) 233-89-21
Faks: (+998 71) 233-34-40
Xorijiy hamkorlar bilan muloqot qilish uchun telefoni / Phone for communication with foreign partners: (+998 71) 233-52-63

Yangiliklarga obuna boling

Xozir saytda 1201 mehmon

Yandex.Metrika

 

Click to listen highlighted text! GSpeech